Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Požana

OČOVÁVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Očová község első említése 1351-ből származik, de a település ettől jóval korábban keletkezett. Jelentős műemléke a 17. században épült Mindenszentek római katolikus templom, amelynek az oltárát a lőcsei Pál mester készítette, és az evangélikus templom, amelynek az oltárképe Jozef Božetech Klemens festő műve.
Érdekességnek számít néhány ház, amelyek a népi építészet jegyeit hordozzák.
A lakosság megélhetési forrása a múltban és a jelenben is főleg a földművelés. Az Očovai Földműves Szövetkezet 160 személyt foglalkoztat. A szövetkezet a fő mezőgazdasági tevékenységen kívül rendezvények szervezésével is foglalkozik, amelyek közül a legismertebbek a Mező napja és Szlovákia Szántóbajnoksága.
Očová sok híres személyiség szülőfaluja, akik közül a legismertebb Bél Mátyás polihisztor, filozófus, pedagógus és a szlovák felvilágosodás úttörője. Ne mulassza el a tiszteletére berendezett emlékszoba meglátogatását. További jelentős személyiség volt Štefan Pilárik evangélikus pap, illetve az ő egész családja. A ma élő személyiségek közül a község joggal büszke Ján Berky Mrenica virtuóz hegedűművészre.
A falu ismert rendezvénye a rendszeresen megrendezésre kerülő Očovai Folklórünnepség (Očovská folklórna hruda). A rendezvényen látható többek között az Očovai Népművészeti Együttes és a Požana gyermek népművészeti együttes, amelyek a határon innen és azon túl is öregbítik a falu jó hírnevét.
A repülés és a paragliding szerelmesei által bizonyára jól ismert az Očovai Repülős Klub által működtetett közeli sportrepülőtér. A repülőteret annakidején a Szlovák Nemzeti Felkelés harcosai is használták. Itt ismerkedett meg a repüléssel az első szlovák űrhajós, Ivan Bella ezredes is. A repülős klub örökifjú legendái közé tartozik az Očovai juhászok vitorlázórepülős csoport. A repülős klub egyéb tevékenységeken kívül sétarepüléseket szervez, különböző repülőgépeket ad bérbe, vagy ejtőernyős oktatást végez.
Szálláshelyet a stílusos gazdaházban lehet biztosítani, étkezésre pedig a helyi étteremben van lehetőség.


Anglický preklad komentára
The first mention about the village Očová is from the year 1351 but the village is older for sure.
Important monument is the Roman-Catholic church of All Saints from the 17th century with an altar of Master Paul from Levoča and evangelical church with an altar painting of Jozef Božetech Klemens.
Some houses with preserved elements of folk architecture charm you for sure.
Livelihood of inhabitants has been mainly agriculture. Agricultural association in Očová employs 160 persons. Besides its main activities engages in organizing various actions and events, very known is the day Deň poža (Day of field) and Slovak championship in ploughing.
Očová has many famous natives but the most famous is a Slovak polyhistor, philosopher, pedagogue and inovator of Slovak the Enlightenment Matej Bel Funtík. Do not miss a visit of his commemorative room for sure. The whole family of evangelical priest Štefan Pilárik belong among important characters. From among present natives the village is prouds of the violin virtuoso Ján Berky Mrenica.
The village is known for regular festival named Očovská folklórna hruda. Moreover you can see a performance of folk group Očovan and children folk group Požana which both dispense a good name of the village not only in Slovakia but also abroad.
Lovers of flying and paragliding surely know nearby sport airport ruled by the Aerorclub Očová. It was used by the rebels in SNP (Slovak National Uprising). Colonel Ivan Bela, the first Slovak cosmonaut began to fly there. Old legend of aeroclub is glider air group named Očovský bačovia. Besides other activities the aeroclub offers sightseeing flights, airplane rent facilities and parachuting courses.
Lodging and boarding facilities are possible in a stylish farming yard and local restaurant.


Nemecký preklad komentára
Die erste Erwähnung von Očová stammt aus dem Jahre 1351, doch die Gemeinde ist zweifellos älter.
Ein bedeutendes Denkmal ist die römisch-katholische Kirche Allerheiligen aus dem 17. Jahrhundert mit einem Altar von Meister Pavol aus Leutschau und die evangelische Kirche mit einem Altarbild von Jozef Božetech Klemens.
Bestimmte Häuser mit den erhaltenen Elementen der Volksarchitektur fesseln sicher Ihre Aufmerksamkeit.
Die Ernährungsquelle der lokalen Bewohner war und immer noch bleibt vor allem die Landwirtschaft. Die landwirtschaftliche Genossenschaft in Očová beschäftigt 160 Menschen. Neben ihren Hauptaktivitäten organisiert sie auch verschiedene Veranstaltungen, sehr bekannt ist der Tag des Feldes und die Meisterschaft der Slowakei in Pflügen.
In Očová wurden viele bekannte Persönlichkeiten geboren, von denen der slowakische Polyhistor, Philosoph, Pädagoge und Bahnbrecher der slowakischen Aufklärung Matej Bel Funtík am berühmtesten ist. Besuchen Sie jedenfalls sein Gedenkzimmer im Dorf. Zu den bedeutenden Sachwaltern gehört die ganze Familie des evangelischen Priesters Štefan Pilárik. Von den gegenwärtgen Landsleuten ist die Gemeinde mit vollem Recht auf den Geigenvirtuosen Ján Berky Mrenica stolz.
Očová ist für das regelmässige Festival Očovská folklórna hruda bekannt. Unter anderem können sie sich hier Auftreten vom Folkloreensemble Očovan und der Kindergruppe Požana ansehen, die den guten Namen der Gemeinde im In- und Ausland verbreiten.
Den Fans vom Fliegen und Paragliding ist bestimmt der nahgelegene Sportflughafen bekannt, den der Aeroklub in Očová verwaltet. Er war schon durch die Teilnehmer der Slowakischen nationalen Aufstandes benutzt. Auch der erste slowakische Astronaut Ivan Bella begann hier zu fliegen. Eine immer junge Legende des Aeroklubs ist die Gruppe auf den Segelflugzeugen – Očovskí bačovia (Očováer Schäfer). Ausser anderer Artivitäten bietet der Aeroklub Aussichtsflüge an, vermietet verschiedene Flugzeuge und veranstaltet Kurse des Fallschirmspringens.
Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten gibt es im stilvollen Bauernhof und im lokalen Restaurant.Print/Tlači