Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Dolné Pohronie  - Gemer  - Hont  - Horehronie - Šariš - Spiš
CHKO Požana

DETVIANSKA HUTAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Požana hegység alatti vidék legmagasabban fekvő községe Detvianska Huta. A határa 1565 hektár területen terül el, a Hriňová – Látky – Lom nad Rimavicou községek alkotta háromszögben, a Szlovák Érchegység (Slovenské rudohorie) területén. A hely tengerszint feletti magassága 900 méter. A községnek nincs a régmúlt időkbe visszanyúló története, mivel csak a 18. század második felében keletkezett, a Komárno és Bratkovica nevű gyetvai tanyákból és a valamikori üveggyár melletti településből. A falu eredeti elnevezése Mikulášska Huta, amit az üveggyár megalapítója, Eszterházy Miklós gróf nevéről kapott. Az üveggyár a 19. század végén megszűnt; és a község 1920 óta a mai nevét viseli. A falu domináns épülete az 1843-ban épült, Szűz Mária Mennybemenetele templom. A templom homlokzatát díszíti a római katolikus pap, hazafi, népdalgyűjtő és író Peter Tomkuljak (aki a Matica Slovenská kulturális egyesület és a Szent Béla Egyházi Társulat alapító tagja volt) emléktáblája. A templomtól nem messze áll egy védett tölgyfa. További egyházi épületek az egyes településeken lévő kápolnák és kis templomok. A községben láthatunk eredeti népi építészet szerint épült házakat, és említést érdemelnek az Ondrej Machava fafaragó által készített faragott keresztek, amelyek kiegészítik a faluképet és a környéken lévő tanyák látványát. Komárnon és Bratkovicén kívül Detvianska Hutához tartozik még źužovka, Žabica, Vrchdobroč és további más települések is. A községben általános iskola és óvoda is működik. Ugyanezen épületben van a természetiskola székhelye is, amely 1979-ben létesült. A természetiskola eredetileg azzal a céllal létesült, hogy a szennyezett levegőjű térségekben élő gyermekek gyógyüdültetését szolgálja. A környező természet, annak csöndje, gyümölcsei idevonzzák a turistákat, természetjárókat, gombázókat. Az idegenforgalom területén leginkább az agroturisztika indult fejlődésnek.

Anglický preklad komentára
Detvianska Huta is one of the highest located village of the region Podpožanie. Its district extends an area of 1565 hectares in the gore Hriňová – Látky – Lom nad Rimavicou in the area of Slovenské Rudohorie Mts. Its sea level is about 900 metres. The village does’t have long history because it originated in the second half of 18th century from Detva settlements Komárno and Bratkovica and from the seat situated by a former glasworks. Original name of the village was Mikulášova Huta in accordance to earl MikulᚠEsterházy – founder of the glassworks. The glassworks was abolished by the end of 19th century and since the year 1920 present name has been used. Dominant of the village is the church of Assumption of Virgin Mary from the year 1843. Its front side is decorated with commemorative board donated to Peter Tomkuljak, Roman-Catholic priest, native, co-founder of Matica slovenská (Slovak National Library) and Spolok sv. Vojtecha (Society of Saint Vojtech), collector of folk songs and publicist. Near the church there grows state-protected beech. Other sacral monuments are chapels and small little churches situated in separate seats. In the territory of the village there can be also found folk architecture and worth-noticing carved crosses of wood-carver Ondrej Machava which form colorit of the village and of nearby settlements. Except Komárno and Bratkovica there are also the seats źužovka, Žabica, Vrchdobroč and other small settlements which belong to Detvianska Huta. In the village there is an elementary school and kindergarten. In this building there has a seat training school established in the year 1979, too. It serves the health stay of children from pollution surroundings Surrounding nature, its quiet atmosphere and products are sought-after by hikers, cottagers or mushroom pickers. In the field of tourist trade mainly agrotourism is developed.

Nemecký preklad komentára
Detvianska Huta ist eine der am höchsten gelegenen Gemeinden des Gebietes unter Požana. Ihr Kataster erstreckt sich auf 1565 Hektar im Dreieck Hriňová – Látky – Lom nad Rimavicou, im Gebiet des Slowakischen Erzgebirges. Die Seehöhe bewegt sich um 900 m. Die Gemeinde hat nicht lange Geschichte, weil sie erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts aus den Weilern um die Stadt Detva Komárno und Bratkovica und aus der Siedlung beim ehemaligen Glaswerk entstand. Die ursprüngliche Benennung der Gemeinde war Mikulášova Huta nach dem Gründer des Glaswerkes dem Grafen MikulᚠEszterházy. Das Glaswerk brach am Ende des 19. Jahrhundert zusammen und seit 1920 wirt die gegenwärtige Benennung benutzt. Die Dominante der Gemeinde ist die Kirche der Himmelsfahrt der Hl. Jungfrau Maria aus dem Jahre 1843. Ihre Fassade dekoriert eine Gedenktafel, die dem römisch-katholischen Priester, Patrioten, Mitbegründer der Vereinigung Matica Slovenská und des Vereins des Hl. Vojtech, dem Sammler der Volkslieder und dem Publizisten Peter Tomkuljak gewidmet ist.
Unweit der Kirche wächst eine durch den Staat geschützte Buche. Weitere sakrale Denkmäler sind Kapellen und kleine Kirchen, die sich in den einzelnen Ansiedlungen befinden. Auf dem Gebiet ser Gemeinde kann man die ursprüngliche Volksarchitektur finden und erwähnenswert sind aus die ausgeschnitzten Kreuze des Holzschnitzers Ondrej Machava, die das Kolorit der Gemeinde und der benachbarten Weiler bilden. Ausser Komárno und Bratkovica gehören zu Detvianska Huta auch die Ansiedlungen źužuvka, Žabica, Vrchdobroč und weitere kleinere Anwesen. Im Dorf sind ein Kindergarten und eine Grundschule tätig. In demselben Gebäude hat auch die Schule in der Natur ihren Sitz, die hier 1979 errichtet wurde. Ihre ursprüngliche Einstellung ist es, Gesundheitsaufenthalte für Kindern aus den Gebieten mit verschmutzter Umwelt zu organisieren. Die nahe Natur, ihre Ruhe und Früchte werden auch durch Touristen, Berghüttenbesucher oder Pilzsucher ausgesucht. Im Bereich des Fremdenverkehrs entwickelt sich vor allem Agrotouristik.


Print/Tlači